نحوه کارکرد هولوگرام ها

چهارشنبه 16 اسفند 1396 ساعت 14:37

نحوه کارکرد هولوگرام ها

 قصد ما از نوشتن این مقاله اشنایی شما با نحوه عملکرد هولوگرام است.
امروزه از  هولوگرام  در بسیاری از محل ها و محصولات استفاده  می کنند مانند  روی کارت های شفاف و سایر ابزار ها به وضوح دیده میشوند . از این نوع  هولوگرام عمومی گرفته تا هولوگرام انعکاسی که روی مدارک دیده میشوند. آن ها بصورت انبوه ساخته میشوند. وقتی تعلیقی هولوگرافیکی را گسترش میدهید. سطح آن به شکل یک هالید نقره ای به نقره ای خالص مبدل میشود.این امر باعث تغییر یافتن ساختار سطحی آن میگردد. یکی از روش های تولید هولوگرام در مقیاس وسیع پوشاندن سطح هولوگرام با لایه ای فلزی و مقاوم کردن آن هاست. سپس استفاده از آن و زدن نقش روی آن با یک فویل فلزی. اغلب میتوان هولوگرام  را با نور سفید دید. همینطور هولوگرام ها را بصورت انبوه یا پرینت آن ها شبیه پرینت تصویر که خلق میکنید بوجود آورید. هولوگرام دارای انعکاس این قابیلت را دارند که مثل هولوگرام انتقالی لیزر باشند و اشیا خیلی زیادی هستند که میتوانند این هولوگرام ها را بوجود می آورند. نوع متفاوت آن خطی میباشد.لیزر ، تعلیقات و اجسام همگی در یک ردیف هستند. پرتو اصلی از لیزر جای یک پرتو اصلی شروع میشود. ار حالت تعلیق عبور میکند و به اجسام برخورد میکند. سپس به بخش دیگری برمیگردد و الگوی تداخلی را تولید میکند. وقتی نور سفید به طرف این هولوگرام  ها بازتاب میشود را نشاهده میکنید. مغز شما امواج نور را آنالیز کرده و شما تصویری حقیقی میبینید.

تفاوت های بین  هولوگرام انعکاسی و انتقالی


 هولوگرام انعکاسی میتواند به سختی هولوگرام های انتقالی باشد لیزر و اشیا زیادی وجود دارد که میتواند چنین  هولوگرام  را ایجاد کند.یک نوع متفاوت آن نوع خطی است.لیزر,تعلیقات و اشیا همگی در یک خط هستند.پرتو از لیزر بعنوان پرتو مرجع آغاز میشود .از تعلیق عبور کرده و به اشیا برخورد میکند.سپس به بخش دیگر بازمیگردد و الگوی تداخل را خلق میکند.شما وقتی نور سفید یا مونوکروم به طوف این هولوگرام  منعکس میشود را میبینید.مغز شما امواج نور دریافتی را تحلیل میکند و شما تصویر واقعی را میبینید.